Právne oznámenie

Všetok obsah týchto stránok vlastní alebo prevádzkuje spoločnosť JNTL Consumer Health (Slovakia) s.r.o., a celosvetovo ho chráni autorské právo. Obsah môžete sťahovať iba pre svoje osobné nekomerčné využitie, ale nie je dovolené tento obsah pozmeňovať alebo ďalej reprodukovať. Obsah nesmie byť kopírovaný ani využívaný inak ako v súlade s vyššie uvedeným účelom.

Vlastník tejto stránky vynaloží primerané úsilie, aby do týchto internetových stránok začlenil aktuálne a presné informácie, ale neposkytuje žiadne záruky alebo uistenia akéhokoľvek druhu týkajúce sa presnosti, aktuálnosti alebo kompletnosti poskytovaných informácií.

Vlastník tejto stránky nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu alebo ujmu spôsobenú v dôsledku vášho prístupu alebo nemožnosti prístupu k týmto internetovým stránkam, alebo vášho spoľahnutia sa na akékoľvek informácie uvedené na týchto internetových stránkach.

Táto stránka je určená pre adresátov zo Slovenskej republiky.

Tieto internetové stránky môžu poskytovať odkazy alebo referencie na iné stránky, ale ich vlastník nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takých iných stránok a nemá povinnosť nahradiť akúkoľvek škodu alebo ujmu vyplývajúcu z tohto obsahu. Akékoľvek odkazy na iné stránky sú poskytované výhradne pre pohodlie užívateľov týchto internetových stránok.

Ochranné známky, servisné známky, obchodné názvy, obchodný dizajn a výrobky uvedené na týchto internetových stránkach sú chránené v Slovenskej republike a medzinárodne. Nič z vyššie uvedeného nesmie byť použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka tejto stránky, s výnimkou použitia pre označenie výrobkov alebo služieb spoločnosti.

Akékoľvek informácie či údaje týkajúce sa osôb obsiahnuté v elektronickej komunikácii s touto internetovou stránkou podliehajú Zásadám ochrany osobných údajov  pre túto stránku. Vlastník tejto stránky bude s informáciami či údajmi zaobchádzať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a vždy tak, aby zabránil vzniku akejkoľvek ujmy u osobe, ktorej sa takéto informácie alebo údaje týkajú.

Odosielateľ akejkoľvek komunikácie na tieto stránky alebo inak vlastníkovi tejto stránky je zodpovedný za obsah a informácie v tejto komunikácii obsiahnuté, vrátane ich pravdivosti a presnosti.

 

;